Stanovy

S   T   A   N   O   V   Y

Náruč, z.s.

 

(ve znění schváleném valnou hromadou dne 6. května 2018)

 

 

 

I.

 

Charakteristika spolku

 

1.   Náruč, z.s. (dále jen “spolek”) sdružuje fyzické osoby a právnické osoby, které mají zájem přispět jeho prostřednictvím k všestrannému uplatnění a společenskému začlenění osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.

 

2.   Spolek při své činnosti aktivně spolupracuje se všemi subjekty a orgány, tak aby efektivně plnil své cíle.

 

     3.  Spolek vyvíjí svoji činnost zejména ve Středočeském kraji.

                        

II.

Název a sídlo spolku

 

1.   Název spolku zní:  Náruč, z.s.

 

2.   Sídlo spolku je na adrese Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice.

                          

III.

 

Účel spolku

 

  1. Účelem spolku je dosahování těchto společensky prospěšných cílů (hlavní činnost spolku):

 

a)   poskytování komplexních sociálních služeb osobám se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním;

 

b)   podporování všestranného, zejm. pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním;

 

c)   poskytování poradenských služeb v oblasti zdravotně sociální;

 

d)   podporování vytváření podmínek a kapacit pro důstojný život seniorů;

 

e)   provozování osvětové činnosti (včetně vzdělávacích akcí) v oblasti všestranného uplatnění a společenského začlenění osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.

 

  1. Účelem hlavní činnosti spolku není dosahování zisku.

 

3.   K naplňování svých cílů spolek zejména (vedlejší činnost):

 

a)   provozuje sociální podnik a/nebo jiná vhodná zařízení a vytváří v nich pracovní příležitosti včetně chráněných pracovních míst;

 

b)   poskytuje pracovní rehabilitaci, přípravu k práci a podporované zaměstnání;

 

c)   podniká vlastním jménem a na vlastní účet na základě příslušných oprávnění podle zvláštních právních předpisů za respektování principů sociálního podnikání:

 

principu sociálního – zaměstnává a začleňuje osoby znevýhodněné na trhu práce v min. podílu 30 %, pravidelně je vzdělává a poskytuje podporu dle jejich specifických potřeb, vytváří podmínky pro aktivní participaci znevýhodněných zaměstnanců na provozu a rozvoji sociálního podniku,

 

principu ekonomického – celý zisk je reinvestován do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů spolku, sociální podnik vykonává soustavnou ekonomickou činnost a nese ekonomická rizika,

 

principu environmentálního - výroba a spotřeba jsou šetrné k životnímu prostředí,

 

principu místního – přednostně uspokojuje potřeby komunity v Řevnicích a v okrese Praze západ a místní poptávku výroby a služeb, využívá přednostně místních zdrojů, aktivně spolupracuje s místními spolky, samosprávou a zainteresovanými osobami;

 

d)   účastní se jako společník/člen v obchodních korporacích.

 

IV.

 

Členství ve spolku

 

1.   Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, a právnická osoba.

 

2.   Členství ve spolku vzniká dnem, kdy o přijetí člena rozhodla valná hromada spolku.

 

3.   Členství ve spolku zaniká:

 

a)   vystoupením člena ze spolku písemným oznámením doručeným představenstvu;

 

b)   vyloučením člena ze spolku rozhodnutím představenstva; rozhodnutí o vyloučení je na návrh člena podaný představenstvu do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě přezkoumatelné valnou hromadou;

 

c)   smrtí člena spolku fyzické osoby nebo jeho prohlášením za mrtvého;

 

d)   zánikem člena spolku - právnické osoby bez právního nástupce;  

 

e)   marným uplynutím dodatečné lhůty k zaplacení členského příspěvku dané písemně představenstvem členovi spolku, který je v prodlení se zaplacením členského příspěvku.

 

4.   Valná hromada může vyloučit člena spolku v případě, že se dopustil úmyslného trestného činu, že neplní povinnosti člena spolku, že svým chováním či jednáním ohrožuje dobré jméno spolku nebo v případě, že další setrvání člena ve spolku by mohlo spolku jakkoliv uškodit.

 

5.   Představenstvo vede seznam členů spolku, do něhož zapisuje titul, jméno, příjmení, datum narození, adresu a datum vzniku a zániku členství člena spolu – fyzické osoby a název (obchodní firmu), sídlo, identifikační číslo a datum vzniku a zániku členství člena spolu – právnické osoby. Představenstvo bez zbytečného odkladu zaznamená v seznamu členů spolku veškeré změny údajů, o nichž se dozví. Seznam členů spolku je k nahlédnutí v sídle spolku u předsedy představenstva.

 

V.

 

Orgány spolku

 

1.   Orgány spolku jsou:

 

a)   valná hromada;

b)   představenstvo;

c)   revizní komise.

 

VI.

 

Valná hromada

 

1.   Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit a hlasovat na ní každý člen spolku. Člen spolku se účastní valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zástupce, kterému za tím účelem udělí písemnou plnou moc.

 

2.   Do působnosti valné hromady patří veškeré otázky, které si sama vyhradí k rozhodnutí, a dále:

 

  1. schvalování stanov spolku a jejich změn;

 

  1. přezkoumávání vnitřních předpisů spolku vydaných představenstvem a rozhodování o jejich změnách nebo zrušení;

 

c)   rozhodování o zániku spolku;

 

d)   rozhodování o jmenování a odvolání členů představenstva a revizní komise;

 

e)   schvalování výše členských příspěvků;

 

f)    schvalování dlouhodobé koncepce činnosti spolku;

 

g)   rozhodování o vyloučení člena spolku;

 

h)   schvalování rozpočtu a účetní závěrky spolku;

 

ch) schvalování výroční zprávy spolku;

 

i)    rozhodování v dalších věcech svěřených valné hromadě stanovami nebo zákonem.

 

3.   Valnou hromadu svolává dle potřeby, nejméně však jednou ročně, představenstvo nebo předseda představenstva. Nemůže-li představenstvo nebo předseda představenstva valnou hromadu svolat, je oprávněn ji svolat kterýkoliv člen spolku. Valná hromada se koná zpravidla v obci sídla spolku.  Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím programem se rozesílá (osobně, poštou nebo e-mailem) všem členům spolku nejméně deset dnů přede dnem konání valné hromady. Se souhlasem všech členů spolku se může valná hromada konat v kratším termínu nebo i bez rozeslání pozvánky a může projednat i věci nezařazené do programu uvedeného na pozvánce.

 

4.   Valná hromada se koná a je schopna usnášení, jestliže je přítomna alespoň jedna třetina členů spolku.  V případě, že ani hodinu po stanoveném termínu konání valné hromady uvedeném na pozvánce na valnou hromadu není přítomna ani jedna třetina členů spolku, valná hromada se koná a je schopna usnášení, jsou-li přítomni alespoň tři členové spolku. Zasedání valné hromady řídí zpravidla předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti jiný člen představenstva, nebo ten, koho tím valná hromada pověří na návrh kteréhokoliv člena.

5.   Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak.  Každý člen spolku má jeden hlas. 

 

6.   O konání valné hromady vyhotoví představenstvo zápis, který podepisují nejméně dva členové představenstva.  Zápis o konání valné hromady se uchovává po celou dobu existence spolku. Ze zápisu musí být patrné zejm. kdo zasedání valné hromady svolal a jak, kdy a kde se konalo, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. K zápisu se připojuje listina přítomných členů s jejich podpisy.

 

VII.

 

Představenstvo spolku

 

1.   Statutárním orgánem spolku je představenstvo spolku (kolektivní statutární orgán). Představenstvo řídí a koordinuje činnost spolku, jedná jeho jménem, vydává a ruší vnitřní předpisy spolku a odpovídá za hospodaření spolku. Představenstvo rozhoduje ve všech věcech, které zákon nebo stanovy nesvěřují valné hromadě. Pracovněprávní jednání vůči zaměstnancům spolku činí předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

 

2.   Představenstvo je tříčlenné. Představenstvo se skládá z předsedy, místopředsedy a člena. Předsedu, místopředsedu a člena představenstva jmenuje a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je časově neomezené.

 

3.   Za představenstvo jedná navenek jménem spolku předseda a místopředseda, a to každý z nich samostatně a v plném rozsahu.

 

4.   Předseda a místopředseda podepisují jménem spolku tak, že k názvu spolku připojí označení své funkce a svůj podpis.

 

5.   Zasedání představenstva svolává podle potřeby předseda. Pokud předseda zasedání nesvolá po dobu delší než tři měsíce, je oprávněn svolat zasedání představenstva kterýkoliv jeho člen. Představenstvo může projednávat věci spolku a přijímat rozhodnutí rovněž telefonicky nebo korespondenčně, včetně e-mailové komunikace.

 

6.   K přijetí rozhodnutí představenstva se vyžaduje souhlas alespoň dvou členů představenstva.

 

7.   Člen představenstva může kdykoliv i bez udání důvodu na svoji funkci rezignovat, a to jak na funkci člena představenstva jako takovou tak i jen na funkci předsedy či místopředsedy se zachováním funkce člena představenstva. Písemnou rezignaci je takový člen představenstva povinen předat představenstvu nebo valné hromadě.

 

8.   O zasedání představenstva se vyhotoví zápis, který podepisují nejméně dva členové představenstva.

 

VIII.

 

Revizní komise

 

1.   Kontrolním orgánem spolku je revizní komise.  Revizní komise kontroluje hospodaření spolku. Revizní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce spolku. Revizní komise předkládá zprávu o své činnosti valné hromadě.

 

2.   Revizní komise se skládá z předsedy a dvou členů.  Předsedu a členy revizní komise jmenuje a odvolává valná hromada.

 

3.   Zasedání revizní komise svolává podle potřeby předseda revizní komise.  Pokud předseda revizní komise zasedání nesvolá po dobu delší než tři měsíce, je oprávněn svolat zasedání revizní komise kterýkoliv její člen.

 

4.   K přijetí rozhodnutí revizní komise se vyžaduje souhlas alespoň dvou členů revizní komise.

 

5.   Člen revizní komise může kdykoliv i bez udání důvodu na svoji funkci rezignovat, a to jak na funkci člena revizní komise jako takovou tak i jen na funkci předsedy se zachováním funkce člena revizní komise.  Písemnou rezignaci je takový člen revizní komise povinen předat revizní komisi, představenstvu nebo valné hromadě.

 

6.   O zasedání revizní komise se vyhotoví zápis, který podepisují nejméně dva členové revizní komise.

 

IX.

 

Práva a povinnosti členů spolku

 

1.   Členové spolku mají tato základní práva a povinnosti:

 

a)   povinnost dle svých možností přispívat k naplnění cílů spolku;

 

b)   právo volit orgány spolku a právo být volen do orgánů spolku;

 

c)   právo požadovat na orgánech spolku vysvětlení ve věcech souvisejících se spolkem a jeho činností;

 

d)   právo být informován o dění ve spolku;

 

e)   povinnost dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a rozhodnutí orgánů spolku;

 

f)    povinnost platit členské příspěvky.

 

X.

 

Hospodaření spolku

 

1.   Spolek hospodaří a vede o svém hospodaření záznamy a účetní evidenci v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

  1. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména členské příspěvky, dary, dotace, výtěžky akcí pořádaných spolkem, příjmy z vlastní činnosti a podíl na zisku obchodních korporací, jichž je spolek společníkem/členem.

 

  1. Členské příspěvky se platí ročně a jsou splatné do 31. března daného roku. Při vzniku členství v průběhu kalendářního roku jsou členské příspěvky splatné do 30 dnů od vzniku členství, a to v poměrné výši.

 

3.   Prostředky spolku musejí být vynakládány obezřetně a maximálně účelně.

 

4.   Spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

XI.

 

Zrušení spolku

 

1.   O zrušení spolku nebo o jeho sloučení s jinou právnickou osobou, umožňuje-li to zákon, rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů spolku. Je-li spolek rušen bez právního nástupce, jmenuje valná hromada likvidátora spolku.

 

2.   V případě zrušení spolku bez právního nástupce může být majetek spolku, resp. likvidační zůstatek použit pouze k veřejně prospěšným cílům, a to přednostně k cílům blízkým účelu spolku (článek III. stanov).

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Dudáková

předsedkyně představenstva

Náruč, z.s.

 

 
Náruč, zapsaný spolek

Tréninková pekárna