Sociální podnikání a jeho principy

Modrý domeček naplňuje principy sociálního podnikání

Společensky prospěšný cílem sociálního podniku Modrý domeček, s.r.o. je zaměstnávání osob s různým typem zdravotního postižení a poskytování podpory při jejich začleňování do běžného života.

1. Sociální princip:

Sociální podnik Modrý domeček s.r.o. se pohybuje na chráněném trhu práce od roku 2007. Zaměstnává víc jak 50% zaměstnanců s různým typem zdravotního postižení.  Pracovní úvazky OZP se pohybují podle stupně invalidity v rozmezí od 0,5 – 0,75. 80% zaměstnanců pracuje trvale na 0,5 plného pracovního úvazku. Zaměstnanci mají individuálně nastavené směny v rámci provozu kavárny od 8.00 do 20.00 hodin – ranní, polední, odpolední. Přestávky na práci tráví odpočinkem v zaměstnanecké kuchyňce nebo v relaxační zaměstnanecké zóně. V gastro výrobně je výše úvazků podobná, jen rozvržení pracovní doby je více nepravidelné v závislosti na zakázkách.

Rozpoznávací znaky naplňování principů

Příjem a zácvik nových zaměstnanců

Noví zaměstnanci přicházejí na doporučení Úřadu práce pro Prahu-západ, z tréninkových pracovišť, ze služby sociální rehabilitace Náruče, na doporučení regionálních praktických lékařů a psychiatrů a stále častěji na doporučení okolí. Někteří zaměstnanci přicházejí na základě naší inzerce na Jobs.cz, nebo přes aplikaci Práce za rohem. Některé pozice máme stále otevřené, protože  fluktuace zaměstnanců v segmentu gastra je vysoká. Stejně velká je i nemocnost našich zaměstnanců, proto upřednostňujeme na některých pozicích více zaměstnanců, abychom byli schopní v době nemocí pokrýt směny.

Na příjmu se podílí personalistka a provozní manažerky, popř. vedoucí kuchaři a psychosociální pracovnice, kteří zjišťují potřeby, motivaci a individuální požadavky potencionálního zaměstnance, kterému jsou nabídnuty zkušební směny, na kterých si může vyzkoušet jednotlivé pracovní pozice, fyzickou i psychickou zátěž. Zkušební směny pak všichni společně hodnotí. Po vzájemné dohodě, že práce v Modrém domečku je pro zájemce vhodná, je stanoven pracovní úvazek, pozice a pracovní náplň. První tři měsíce je zaměstnanec podporován provozní manažerkou, vedoucím směny a psychosociálním pracovníkem s cílem dosáhnout maximální samostatnosti při práci a postupného snižování podpory.  Pro zaučování nových zaměstnanců a nácvik nových aktivit u stávajících jsou vytvořeny manuály činností. Tyto manuály srozumitelnou a jednoduchou formou popisují konkrétní postup činnosti. Cílem je, aby většina zaměstnanců byla schopná pracovat s manuálem samostatně bez podpory provozního pracovníka. Po zkušební době se zaměstnanci věnují vedoucí směn podle individuálních potřeb.

Mentoring

Zaměstnanci OZP na chráněném trhu práce, jejichž pracovní výkon je dlouhodobě stabilní, se stávají vedoucími směny a zároveň mentory méně zkušených zaměstnanců nebo kolegů po např. dlouhodobé pracovní absenci a poskytují jim kolegiální podporu v pracovních činnostech. Mentoring se osvědčil zvláště u nových zaměstnanců, kterým mentor pomáhá při začlenění se do pracovního týmu i do společných mimopracovních aktivit, které naši zaměstnanci velmi aktivně provozují.

Psychosociální podpora

Podpora probíhá individuální i skupinovou formou min. 1x měsíčně a provádí ji psychosociální pracovnice Náruče psychiatrická sestra. Dle našich dlouhodobých zkušeností je tato frekvence dostatečná. Skupinová setkání řeší stále aktuální témata, jakými jsou: komunikace v týmu i se zákazníky, řešení konkrétních případů interakcí se zákazníky, práce se stresem, asertivita, sebemotivace atd. V případě potřeby pracuje psychosociální pracovník s menší skupinou, nebo individuálně. Spolupracuje na hodnocení zaměstnanců OZP s vedoucím směny a s provozní manažerkou a podílí se na implementaci nových postupů, pravidel a změn v provozu. Pomáhá hledat formy sdělení tak, aby byly srozumitelné pro všechny zaměstnance. Výsledky společných sezení OZP zaměstnanců a psychosociální pracovnice jsou ve formě podnětů předávány dále vedení společnosti, které na ně reagují při pravidelných provozních poradách.

Provozní porady

Provozní manažerky jedenkrát měsíčně informují zaměstnance o hospodaření a chodu kavárny a gastro výrobny. Na poradě se řeší změny, novinky, plánování nového sortimentu a prodejní akce. Zaměstnanci OZP mají možnost vyjadřovat se k pracovním záležitostem, strategii podniku a jsou podporováni k aktivnímu dotazování, dávání podnětů, případně konstruktivní kritice nefunkčních postupů.  Z každé porady jsou vyhotoveny krátké zápisy pro nepřítomné zaměstnance a pro možnost ověření si, co bylo na poradě řešeno. Porady i zápisy jsou vedeny takovou formou, aby zohledňovaly individuální schopnosti a možnosti zaměstnanců, v případě nepochopení jsou informace dojednávány a předávány individuálně. Důležité informace a změny jsou vyvěšovány na nástěnce v pracovních prostorech zaměstnanců OZP. Tam mohou sami zaměstnanci nechávat vzkazy a informace týkající se provozu.

Pravidelné porady se také plánují mezi kuchařskými týmy. Jde o výměnu zkušeností a plánování nového sortimentu.

Hodnocení zaměstnanců OZP

Pravidelné hodnocení má společnost zavedeno 1x za čtvrt roku na úrovni vedoucích směn, baristů a pomocných kuchařů. Hodnocení směřuje ke zvyšování kompetencí na jednotlivých pozicích.

Vzdělávání a zvyšování kompetencí zaměstnanců

Zaměstnance školíme při jejich nástupu na jednotlivé pracovní pozice. Každý zaměstnanec se podílí na přípravě individuálního plánu. Individuální plán je postaven na silných stránkách každého zaměstnance, které se snažíme posilovat. Protože noví kolegové k nám přicházejí s různými pracovními zkušenostmi a návyky, musíme počítat s tím, že některé činnosti si osvojí rychle, na některých musí pracovat delší čas. Interní skupinové školení probíhá pravidelně formou mini workshopů podle pracovního zařazení – např. servírování nápojů, stolničení, práce s pokladnou, zadávání menu do systému, práce s elektronickou docházkou. V případě potřeby jsou také probírána témata, která vzejdou z týmového setkávání v rámci psychosociální podpory – firemní kultura, komunikace a dovednosti potřebné pro efektivní práci. Interní workshopy vedou provozní manažerky a psychosociální pracovnice.

Příprava zaměstnanců na otevřený trh práce

Vzhledem k tomu, že Modrý domeček, s.r.o. je spíše integračním „stabilizačním“ podnikem, nezaměřujeme se na intenzivní přípravu našich zaměstnanců OZP na otevřený trh práce. Naši kolegové k nám přicházejí od různých zaměstnavatelů a s různou pracovní zkušeností. Ve velké většině se jedná o kolegy s duševním onemocněním, mnozí z nich opakovaně na otevřeném trhu práce selhávali a u nás našli jistotu a stabilitu. Samozřejmě jim ale v odchodu z chráněného pracovního místa nebráníme a snažíme se je podporovat v případě, že se tak rozhodnou. Pokud tento tranzitní proces nastane, spolupracujeme s mateřskou organizací Náruč, konkrétně konzultantkou pro zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce.

2. Ekonomický princip:

Sociální podnik Modrý domeček reinvestuje min. 51% zisku do rozvoje sociálního podniku a naplňování veřejně prospěšného cíle – zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Tržby z prodeje výrobků, služeb, anebo zboží tvoří alespoň 30% z celkových výnosů společnosti. Manažerské řízení společnosti je nezávislé na mateřské organizaci Náruč, z.s.

Reinvestice jsou využívány na rozvoj a udržení pracovních míst pro osoby se specifickými potřebami, na vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců a na vybavení jednotlivých provozů.

Podnik využívá vícezdrojového financování, účastní se grantových výzev a pečuje o své dárce.

3. Environmentální/místní princip:

  • Celý provoz podniku funguje maximálně ekologicky. Modrý domeček využívá alternativního zdroje tepla z geotermálních vrtů. V obou provozech máme nainstalovány ekologické spořiče vody na vodovodních bateriích, třídíme odpad, využíváme úsporné spotřebiče, ekologické či recyklované obaly, odpovědně plánujeme výrobu i spotřebu.
  • Prostor gastro výrobny disponuje bylinkovou zahradou, ve které pěstujeme vlastní byliny a jedlé květy. Všechny rostlinné zbytky kompostujeme a kompost opětovně využíváme do zvýšených bylinkových záhonů.
  • Při cateringových zakázkách se snažíme edukovat zákazníky o třídění odpadu, odpovědné spotřebě a o využití porcelánového nádobí a skla na akcích. Dlouhodobě se nám jeví jako nejekologičtější a nejudržitelnější vybavení.
  • Naši zaměstnanci jsou z Řevnic a jejich okolí, Prahy, Berounska a Hořovicka a ve většině případů dojíždějí vlakem.
  • Provoz kavárny je zajištěn službami od místních dodavatelů – revize přístrojů, technologií, nakládání s odpady, údržba a zásobování.
  • Náruč aktivně spolupracuje s místní samosprávou v Řevnicích, se spolky, podnikateli a školami. Vedení Modrého domečku je členem sociální komise města a aktivně spolupracuje na sociálním začleňování osob se specifickými potřebami. O této aktivitě má s městem Řevnice sepsanou smlouvu o spolupráci.
  • Pořádá akce pro veřejnost v prostorách kavárny – výstavy a prezentace městských projektů Řevnickou „Rybofku“ a účastní se trhů v Řevnicích a Dobřichovicích.